Съгласно разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Правното основание по Кодекса за социално осигуряване, на което е придобито правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст няма значение (чл. 68 и чл. 69 КСО, § 4 или 5 ПЗР на КСО). Следва да се има предвид, че за да може да се прекрати трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, е необходимо трудовият договор да е бил сключен с работник/служител, който не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и го е упражнил. / Въпроси и отговори от МТСП

 

Реклама