Последно променен на Събота, 17 Декември 2011 13:25
Приложение № 2 към чл. 12
Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2009
Код Наименование на икономическа дейност КИД 2008 Осигурителна
КИД вноска (%)
2008
1 2 3
2 Горско стопанство 1,1
5 Добив на антрацитни и черни въглища 1,1
7 Добив на метални руди 1,1
9 Спомагателни дейности в добива 1,1
8 Добив на неметални материали и суровини 1,1
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк,
без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1,1
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 1,1
24 Производство на основни метали 1,1
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1,1
41 Строителство на сгради 1,1
42 Строителство на съоръжения 1,1
43 Специализирани строителни дейности 1,1
50 Воден транспорт 1,1
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 0,9
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 0,9
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 0,9
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0,9
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0,9
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива 0,9
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0,9
49 Сухопътен транспорт 0,9
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 0,9
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с
пътувания и резервации 0,9
1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0,7
10 Производство на хранителни продукти 0,7
11 Производство на напитки 0,7
12 Производство на тютюневи изделия 0,7
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 0,7
20 Производство на химични продукти 0,7
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0,7
27 Производство на електрически съоръжения 0,7
31 Производство на мебели 0,7
32 Производство, некласифицирано другаде 0,7
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 0,7
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,7
53 Пощенски и куриерски дейности 0,7
61 Далекосъобщения 0,7
68 Операции с недвижими имоти 0,7
84 Държавно управление 0,7
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0,7
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 0,7
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0,7
96 Други персонални услуги 0,7
6 Добив на нефт и природен газ 0,5
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0,5
58 Издателска дейност 0,5
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0,5
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти 0,5
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване
и ремонт 0,5
51 Въздушен транспорт 0,5
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно
осигуряване 0,5
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0,5
72 Научноизследователска и развойна дейност 0,5
69 Юридически и счетоводни дейности 0,5
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0,5
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0,5
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0,5
74 Други професионални дейности 0,5
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0,5
80 Дейности по охрана и разследване 0,5
81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване, озеленяване на градини, озеленяване на градини, затревяване цени, затревяване цени, затревяване цени)

0,5
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанска-
та дейност 0,5
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване
на музика 0,5
60 Радио- и телевизионна дейност 0,5
90 Артистична и творческа дейност 0,5
91 Други дейности в областта на културата 0,5
92 Организиране на хазартни игри 0,5
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0,5
3 Рибно стопанство 0,4
14 Производство на облекло 0,4
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени
кожи без косъм 0,4
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0,4
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0,4
55 Хотелиерство 0,4
56 Ресторантьорство 0,4
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0,4
77 Даване под наем и оперативен лизинг 0,4
62 Дейности в областта на информационните технологии 0,4
63 Информационни услуги 0,4
85 Образование 0,4
75 Ветеринарномедицинска дейност 0,4
86 Хуманно здравеопазване 0,4
87 Медико-социални грижи с настаняване 0,4
88 Социална работа без настаняване 0,4
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0,4
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0,4
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги
за собствено потребление 0,4
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0,4
Забележки:
1. Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати (код НКИД2003 = 12) - премества се в ИД с код 07, 09 по КИД2008.
2. Рециклиране на отпадъци (код НКИД2003 = 37) - премества се в ИД с код 38 по КИД2008.
3. П-во на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде (код НКИД2003 = 31) - премества се в ИД с код 28 по КИД2008.
4. П-во на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти; п-во на часовници (код НКИД2003 = 33) - премества се в ИД с код 26 по КИД2008.
5. П-во на канцеларска и електронно-изчислителна техника (код НКИД2003 = 30) - премества се в ИД с код 26, 28, 33 по КИД2008.
6. Недиференцирани дейности на домакинства като производители на услуги за собствено потребление (код НКИД2003 = 97) - премества се в ИД с код 98 по КИД2008.
 

Реклама