До Директора
на ……………………………….
гр. …………………………..

МОЛБА

От…………………………………………………… …………………………………………………………………………..
/трите имена на родителя/

Адрес:……………………………………………… …………………………………………………………………………. GSM…………………………….

Господин/Госпожо/ Директор,

Моля да бъдат извинени отсъствията на сина/дъщеря ми …………………………………………………… ……………………………………………………………………………….

/трите имена на ученика/

Ученик/чка от ……………………………клас

за …………………………………………………………….(дата и ден от седмицата)

поради семейни причини.

Суважение:………………….

(дата) 

/подпис/

Гр. …………………

 

Реклама