ДО
ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

М О Л Б А


От ........................... ......................... ЕГН ............

л.к. № ............, издадена от................... на .............

Адрес....................... ..................... дом. тел. ............

ОТНОСНО: Издаване на нова трудова книжка

Уважаеми господин началник на РИТ,
В периода ................. 20... г. съм изгубил (унищожил) трудовата си книжка. Ето защо моля да ми бъде издадена нова трудова книжка.
Прилагам удостоверение по образеца от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, както и други документи, доказващи наличие на трудови правоотношения, както следва:

1. ................................ .....................................

2. ................................ .....................................

Приложение: съгласно текста.

Дата: ................

Подпис: ................

 

Реклама