Молба за сключване на трудов договор със срок на изпитване

Печат

МОЛБА
за сключване на трудов договор със срок на изпитване

 

Вх. № ........../................... г.   

До ..............................................
(директор, управител, представител)
на ...............................................
(предприятие)
гр. ..............................................

 

МОЛБА

 

от .................................................. ..........................................................
(трите имена по документ за самоличност)

 

живущ/а ....................................................... ...........................................................................

........................................................... ..............................................................
(точен адрес)

 

ЕГН ............................................

 

Уважаеми(а) господин(жо) ..................................... ..................................................................

Моля да бъда приет(а) на работа в повереното Ви предприятие на длъжност ............................................................................. .........................................................................

(посочва се наименованието на длъжността или работата)

със срок за изпитване .................................................. ...............................................................

(посочва се срокът, който не може да бъде повече от6 месеца)

Притежавам диплом № ............./...............  издадена от ..........................................................
.................................................................... ...................................................................................

(посочва се учебното заведение)

за завършено .................................... ............................................................... образование

(висше, колеж, средно, основно)

Притежавам документ за правоспособност .............................................................................

Владея чужди езици: ................................................... ...............................................................

Имам набран трудов (служебен) стаж общо ................... г. ................ м. ............... д. ..........

Имам основен стаж ............ г. ........... м. .............. д. .....................

Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.  

Прилагам следните документи:

1.      ......................................................... .................................................................................

2.      ........................................................... ...............................................................................

3.      .......................................................... ................................................................................

4.      ......................................................... .................................................................................

5.      ............................................................ ..............................................................................

  

гр. (с) .......................
дата:..........................

С уважение: ..............................

Подобни статии: