МОЛБА
за сключване на трудов договор с определен срок
(срочен трудов договор)

Вх. № ........../................... г.  

До ..............................................
(директор, управител, представител)
на ...............................................
(предприятие)
гр. ..............................................

 

 

МОЛБА

 

от .......................................... ..................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

 

живущ/а ............................................................. .....................................................................

............................................................ .............................................................

(точен адрес)

 

ЕГН ............................................

 

Уважаеми(а) господин(жо) ....................................... ................................................................

Моля да бъда приет(а) на работа в повереното Ви предприятие на длъжност ................................................................... ...................................................................................

(посочва се наименованието на длъжността или работата)

за определен срок .................................................................. .....................................................

(посочва се срокът, който не може да бъде повече от три години)

за заместване на отсъстващ работник или служител

за извършване на определена работа ............................ ...........................................................

                                                                                                   (посочва се точно работата)

до провеждане на конкурс

за определен мандат съгласно ............................. ......................................................................

                                                                                                   (посочва се закон, устав и т. н.)

Притежавам диплом № ............./...............  издадена от ..........................................................
...................................................... .................................................................................................

(посочва се учебното заведение)

за завършено ........................................ ........................................................... образование

(висше, колеж, средно, основно)

Притежавам документ за правоспособност .............................................................................

Владея чужди езици: ..................................................... .............................................................

Имам набран трудов (служебен) стаж общо ................... г. ................ м. ............... д. ..........

Имам основен стаж ............ г. ........... м. .............. д. .....................

Надявам се кандидатурата ми да бъде одобрена.

Прилагам следните документи:

 

 

1.      ............................................................. .............................................................................

2.      ............................................................. .............................................................................

3.      ............................................................. .............................................................................

4.      .............................................................. ............................................................................

5.      .............................................................. ...........................................................................

 

 

гр. (с) ........................  
дата:...........................   

С уважение: ..............................

Подобни статии:
 

Реклама