До .............................
На .............................

МОЛБА

от

..............................................., ЕГН ...................................

Уважаеми г-н / г-жо..........................,

С настоящата молба и на основание чл.61, ал.1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие да постъпя на работа в представляваното от Вас предприятие въз основа на трудов договор.

Молбата е изготвена в два екземпляра.

Дата: ................

Подпис: ................

 

Реклама