Последно променен на Неделя, 01 Януари 2012 18:53

Основание за подаване на декларацията
Декларацията се подава на основание чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
В случай, че за тримесечието се декларират идентични доходи на един и същи получател / от един и същи платец, те се посочват на един ред.
В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължено да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя на дохода в срок до подаване на искането за издаване на удостоверение за внесения данък върху доходи на чуждестранни юридически лица, но не по-късно от срока по чл.201, ал.1 - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен  данъка.

Кога се подава декларацията
Декларацията се подава за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъка или е начислен дохода по чл.12, ал.3 и ал.8.
Декларацията не се подава от лица, които:
- са удържали данъка от получателя, но не са го внесли в бюджета. Декларацията следва да бъде подадена за тримесечието, в което е внесен данъка.
- са внесли данъка в бюджета, но не са го удържали от дохода на съответния получател.

Къде се подава декларацията
Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода. Когато платецът на дохода не подлежи на регистрация, данъчната декларация се подава в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София.
Когато декларацията се подава от получателя на доходите и доходите са изплатени от различни платци, които са регистрирани или подлежат на регистрация в различни Териториални дирекции на Националната агенция за приходите, следва да се подадат отделни декларации във всяка една от Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите.

Удостоверение за платени данъци
По искане на заинтересованото лице за внесения по реда на този закон данък върху доходи на чуждестранни юридически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където подлежи на внасяне данъкът.Образецът на удостоверението се утвърждава със заповед на министъра на финансите и се обнародва в „Държавен вестник”.

Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника - свали като Word документ

Всички необходими документи и искания - свали целия архив

Подобни статии:
 

Реклама